Punjive baterije 12 V - Deep Cycle AGM

  • 7 AH / 2,3 kg
  • 12 AH / 4 kg
  • 18 AH / 5,7 kg
  • 45 AH / 15 kg
  • 90 AH / 30 kg
Tehnički listovi podataka