PRAVILA O PRIVATNOSTI WWW.D-POWER.COM WEB-MJESTA

Web stranica www.d-power.com (u daljnjem tekstu "Stranica") u vlasništvu je DetasA S.p.A. (u daljnjem tekstu "Detas"), voditelja obrade podataka. Sigurnosne mjere koje se primjenjuju na ovu stranicu definirane su i razvijene kako bi se osiguralo da se informacije koje pružaju korisnici (u daljnjem tekstu "korisnik", "korisnici" ili "vi") tretiraju u skladu s načelima zakonitosti, ispravnosti, transparentnosti, ograničenja svrhe i pohrane, smanjenja količine podataka, točnosti, integriteta i povjerljivosti, u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima.

Ove informacije (ili "Pravila o privatnosti") pružaju se u skladu s umjetnošću. 13 Opće uredbe EU-a 2016/679 o zaštiti podataka (dalje u tekstu "GDPR") i objašnjava kako koristiti, dijeliti, pristupati, mijenjati ili brisati osobne podatke koje pružate i obrađujete od strane Detasa. 2/2001 o minimalnim zahtjevima za prikupljanje internetskih podataka u Europskoj uniji, koje je 17. svibnja 2001. donijela Radna skupina iz članka 29.

Ova pravila o privatnosti predviđena su samo za ovu web stranicu i ne primjenjuju se na druge web stranice koje korisnik može konzultirati putem veza na stranicama web stranice.

 1. OSOBNI PODACI PODLOŽNI OBRADI

"osobni podaci" znači "sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja se može identificirati ili se može identificirati, s posebnim naglaskom na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji ili mrežni identifikator". Osobni podaci koje web stranica prikuplja su sljedeći:

Podaci o navigaciji

Računalni sustavi i softverski postupci koji se koriste za pravilno funkcioniranje web stranice tijekom svog uobičajenog rada stječu neke osobne podatke čiji se prijenos podrazumijeva u navigaciji web stranicama. Te se informacije ne prikupljaju kako bi bile povezane s identificiranim ispitanicima; Međutim, po svojoj prirodi mogli bi, obradom i povezivanjem s podacima koje posjeduju treće strane, omogućiti identifikaciju korisnika.

To uključuje IP adrese ili nazive računala koje koriste korisnici koji se povezuju s web stranicom, URI (Uniform Resource Identifier) adrese traženih resursa, vrijeme zahtjeva, način koji se koristi za slanje zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, numerički kod koji označava status odgovora poslužitelja i druge parametre koji se odnose na operativni sustav i IT platformu koju korisnik koristi.

Gore navedeni podaci koriste se isključivo u svrhu dobivanja anonimnih statističkih podataka o korištenju stranice i provjere njegovog ispravnog funkcioniranja. Podaci bi se mogli koristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju hipotetskih računalnih zločina protiv Stranice.

I kolačići

Detas koristi kolačiće putem ove stranice. Za sve informacije u tom pogledu pogledajte odgovarajuća Pravila o kolačićima

Podaci koje je priopćio korisnik

Neobavezno, eksplicitno i dobrovoljno slanje poruka na kontakt adrese Društva, kao i sastavljanje i prosljeđivanje obrazaca na Web stranici, uključuju prikupljanje kontakt podataka pošiljatelja, potrebnih za odgovor, kao i svih osobnih podataka uključenih u komunikacije.

Konkretne informacije bit će objavljene na stranicama Stranice pripremljene za pružanje određenih usluga.

 1. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE PODATAKA

Osobne podatke koje pružite putem web stranice Društvo će obrađivati u sljedeće svrhe:

 1. svrhe povezane s pružanjem usluga dostupnih putem web stranice (npr. Zahtjev poslan putem kontakt obrasca na web mjestu);
 2. svrhe statističkog istraživanja / analize agregatnih ili anonimnih podataka, bez mogućnosti identifikacije korisnika, s ciljem mjerenja funkcioniranja Stranice i njegovih operativnih funkcija, uključujući rješavanje bilo kojeg tehničkog problema;
 3. svrhe usmjerene na sprečavanje ili sprečavanje prijevarnih aktivnosti ili nepravilne uporabe koje mogu oštetiti internetsku stranicu Detasa ili ugroziti sigurnost operacija;
 4. svrhe povezane s ispunjavanjem zakonske obveze kojoj Detas podliježe;
 5. svrhe potrebne za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu prava na sudu ili kad god sudovi izvršavaju svoje pravosudne funkcije;

Pravna osnova obrade osobnih podataka u svrhe iz točke A) je pružanje usluge ili odgovor na zahtjev, koji ne zahtijeva pristanak korisnika, u skladu s važećim zakonodavstvom.

Svrha iz točke B) ne uključuje obradu osobnih podataka.

Svrhe iz točaka C) i D) predstavljaju legitimnu obradu osobnih podataka po potrebi za ispunjavanje zakonske obveze kojoj Detas podliježe.

S obzirom na svrhe iz točke E.), obrada je potrebna za ostvarivanje legitimnog interesa Detasa.

Pružanje vaših osobnih podataka ključno je za mogućnost obavljanja usluga dostupnih putem web stranice. Nepružanje takvih podataka može onemogućiti dobivanje traženog.

 1. METODE, LOGIKA OBRADE I VRIJEME POHRANE

Obrada korisničkih podataka provodi se samo ako je to strogo potrebno, također uz pomoć elektroničkih ili automatiziranih sredstava, a provode je TDetas / ili treće strane koje može koristiti za pohranu, upravljanje i prijenos podataka.

Obrada će se provoditi logikom organizacije i obrade vaših osobnih podataka, također u vezi s dnevnicima koji proizlaze iz pristupa i korištenja usluga dostupnih putem weba, a odnose se na gore navedene svrhe i, u svakom slučaju, kako bi se zajamčila sigurnost i povjerljivost podataka.

Obrađeni osobni podaci čuvat će se tijekom vremena propisanog GDPR-om i primjenjivim zakonodavstvom tijekom vremena. Dodatne informacije o razdoblju čuvanja osobnih podataka i/ili kriterijima koji se koriste za određivanje tog razdoblja mogu se zatražiti pisanim putem voditelju obrade, na sljedeću adresu: privacy@detas.com

 1. PRIMATELJA

Vaši osobni podaci mogu se dijeliti, u svrhe navedene u točki 2., s:

 1. osobe ovlaštene od društva za obradu osobnih podataka koji su predani povjerljivosti ili imaju odgovarajuću zakonsku obvezu subjekata povjerljivosti uključenih u organizaciju kao što su administrativno osoblje, administratori sustava;
 2. vanjske subjekte kao pružatelje tehničkih usluga pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i IT tvrtki.
 1. TREĆE STRANE KOJIMA SE INFORMACIJE MOGU OTKRITI

Vaši podaci također se mogu otkriti trećim stranama iz sljedećih razloga:

 1. kako bi se ispunile obveze utvrđene zakonima, propisima, protokolima i nacionalnim ili europskim zakonodavstvom;
 2. kako bi se provela pravila koja zahtijevaju javna tijela;
 3. kako bi se omogućila obrana na sudu Društva, na primjer u slučaju kršenja od strane korisnika mreže;

Navedene strane obrađivat će informacije kao neovisni voditelji obrade podataka / izvršitelji obrade podataka.

 1. VODITELJ OBRADE PODATAKA I IZVRŠITELJI OBRADE PODATAKA

Voditelj obrade korisničkih podataka je Detas S.p.A., u osoblju pravnog zastupnika, putem Treponti 29, Rezzato (MB).

Ažurirani popis izvršitelja obrade i osoba zaduženih za obradu može se pronaći u sjedištu Voditelja obrade podataka. Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, Društvo se može kontaktirati na sljedećoj indirizzo:privacy@detas.com.

 1. PRIJENOS PODATAKA IZVAN EU-A

Detas izjavljuje da prenosi korisničke podatke prikupljene putem svoje internetske stranice u zemlje izvan EU-a (vidi pravila o kolačićima)

 1. KORISNIČKA PRAVA

Obavještavamo vas da članci. 15 et seq. GDPR-a korisnicima daje ostvarivanje posebnih prava prema voditelju obrade podataka. Konkretno, možete:

 • dobiti potvrdu o postojanju i pristupu osobnim podacima koji se odnose na vas, čak i ako još nisu registrirani, te zatražiti da se zna njihovo podrijetlo, kao i svrhe, vrijeme pohrane, metode obrade i logika koja se primjenjuje u slučaju obrade koja se provodi automatiziranim alatima;
 • opozvati svaku privolu danu u vezi s obradom vaših osobnih podataka, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade provedene do tog trenutka;
 • primati obrađene osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i, osim ako to nije tehnički izvedivo, prenijeti svoje podatke izravno drugom voditelju obrade podataka;
 • pribaviti otkazivanje, preobrazbu u anonimni oblik ili blokiranje podataka čije je zadržavanje nepotrebno u svrhe za koje su podaci prikupljeni i obrađeni;
 • pribaviti ažuriranje, ispravljanje i integraciju obrađenih podataka;
 • podnijeti pritužbu nadzornim tijelima.

Ostvarivanje tih prava ne smije dovoditi u pitanje i/ili štetiti pravima i slobodama drugih.

Ta prava možete ostvariti u bilo kojem trenutku pisanjem poštom na adresu e-pošte voditelja obrade podataka: privacy@detas.com

Podrazumijeva se da će se, ako se zahtjevi podnose elektroničkim putem, informacije pružati besplatno i u uobičajenom elektroničkom obliku.

Prema odredbama čl. 15, 3) GDPR-a, ako su zahtjevi korisnika očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zbog svoje ponavljajuće prirode, Društvo može alternativno:

 • naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove nastale u pružanju informacija ili komunikaciji ili poduzimanju traženih mjera;
 • odbiti udovoljiti zahtjevu.

U obje okolnosti Detas S.p.A. pruža odgovarajuće opravdanje korisniku.

 1. IZMJENE PRAVILA O PRIVATNOSTI

Ova Pravila o privatnosti na snazi su od 25. svibnja 2018. godine Detas S.p.A. zadržava pravo izmjene ili jednostavnog ažuriranja svog sadržaja, djelomično ili u potpunosti, također zbog promjena u važećem zakonodavstvu.

Stoga vam savjetujemo da redovito provjeravate ovaj odjeljak kako biste postali svjesni najnovije i ažurirane verzije Pravila o privatnosti kako biste uvijek bili informirani o prikupljenim podacima i o upotrebi koju Tvrtka čini od njih.

U slučaju da Detas S.p.A. napravi promjene koje se smatraju važnima, korisnici će biti obaviješteni putem web stranice.